Paperway Game

Like6 Dislike2

Paperway Description

Rating:   75% with 8 votes
Paperway - بازی های دوچرخه - بازی های ماشین

موتور خود را به شرح زیر اشاره گر خود را. به عنوان شما را از طریق ترافیک بافتن! سعی کنید برای رسیدن به پایان راه قبل از پاره پاره کننده کاغذ شما می شود! استفاده از موس به تداخل می کنند.

Share your Paperway tips and tricks!