Transformers trò chơi: Demise RPMS Devastator 's Game

Like119 Dislike36

Transformers trò chơi: Demise RPMS Devastator 's Description

Rating:   76.77% with 155 votes
Transformers trò chơi: Demise RPMS Devastator  's -  - Trò chơi xe ô tô

Constructicons đã sáp nhập vào Devastator và ông dự định phá hủy trái đất. Sử dụng các bí mật được để ngăn chặn kế hoạch ác Devastator 's. Play để ngăn chặn Devastator!

Share your Transformers trò chơi: Demise RPMS Devastator 's tips and tricks!