Transformers trò chơi: KRE-O Thủ tướng Chính Quốc phòng Game

Like33 Dislike18

Transformers trò chơi: KRE-O Thủ tướng Chính Quốc phòng Description

Rating:   64.71% with 51 votes
Transformers trò chơi: KRE-O Thủ tướng Chính Quốc phòng -  - Trò chơi xe ô tô

Trái đất đang bị tấn công! Giúp Optimus Prime đưa ra các Decepticons! Hướng dẫn thủ trên đường và biến anh ta từ chế độ robot để chế độ xe vào đúng thời điểm.

Share your Transformers trò chơi: KRE-O Thủ tướng Chính Quốc phòng tips and tricks!