Biker โกรธ Game


Loading...
Like18 Dislike5

Biker โกรธ Description

Rating:   78.26% with 23 votes
Biker โกรธ - เกมจักรยาน - เกมรถ

Biker โกรธไม่ได้เป็นเพียงสิ่งสกปรกจักรยานอีกเกมฟิสิกส์ เป็นเกมที่มุ่งเน้นที่ทักษะกว่าความเร็วเพียงไม่กี่และพลิกในอากาศ Biker โกรธเป็นเป้าหมายในการเล่นที่ท้าทายความสามารถ 's ในการควบคุมจักรยานภายใต้สภาพถนนต่างๆมากกว่ายางแกว่งไปแกว่งมาและย้ายแพลตฟอร์ม

Share your Biker โกรธ tips and tricks!