زوریخ پارکینگ Game

Like0 Dislike1

زوریخ پارکینگ Description

زوریخ پارکینگ - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

انتخاب جنسیت خود، مطبوعات Z برای شروع و پارک خودرو با کلید های arrow، بدون هدف قرار دادن ماشینهای دیگر. مطبوعات Z دوباره زمانی که شما به پایان برسد. موفق باشید!

Share your زوریخ پارکینگ tips and tricks!