زامبی رایدر Game

Like2 Dislike0

زامبی رایدر Description

Rating:   100% with 2 votes
زامبی رایدر - بازی های دوچرخه - بازی های ماشین

سوار از طریق آخرالزمان انسان زنده بر روی دوچرخه و یا ATV خود را! جمع آوری سر تجزیه برای نقاط اضافی، اما اجتناب از نارنجک های دستی مقدس!

Share your زامبی رایدر tips and tricks!