دادگاه کامیون 2 Game

Like7 Dislike3

دادگاه کامیون 2 Description

Rating:   70% with 10 votes
دادگاه کامیون 2 - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

کامیون خود را انتخاب کنید و آماده برای یک مسابقه صوفس (جاده) دریافت کنید. سعی کنید به تصویب تمام موانع و تله حالی که نگه داشتن کامیون و متعادل کننده شده.

Share your دادگاه کامیون 2 tips and tricks!