تن پارکینگ Game


Loading...
Like20 Dislike8

تن پارکینگ Description

Rating:   71.43% with 28 votes
تن پارکینگ - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

به عنوان یک راننده اتوبوس در برخی از حومه های مسکونی سعی کنید خودتان را. رانندگی اتوبوس در یک مسیر از یک ایستگاه اتوبوس به دیگر، جلوگیری از توفنده اتومبیل با و مراقب باشید با پیاده.

Share your تن پارکینگ tips and tricks!