تاندربرد بقا Game


Loading...
Like7 Dislike0

تاندربرد بقا Description

Rating:   100% with 7 votes
تاندربرد بقا - Other Games - بازی های ماشین

گلوله پاره سربار به عنوان هواپیماهای پشت سر هم به آهن قراضه و فرود به زمین است. کتک کاری در گوشهای باید ترسناکترین چیزی که در جهان است برای دیدن، چه رسد به از هم جدا می شود. اما به عنوان افزودنیهای بازمانده، شما باید به آسمان، از چه کس دیگری محافظت؟ Nazis.Use موس خود را به حرکت و هدف تفنگ خود را.

Share your تاندربرد بقا tips and tricks!