شیرین کاری موش زیرزمینی Game


Loading...
Like35 Dislike11

شیرین کاری موش زیرزمینی Description

Rating:   76.09% with 46 votes
شیرین کاری موش زیرزمینی - بازی های دوچرخه - بازی های ماشین

شما را به منطقه وحشت زده وارد کنید به عنوان انبار موضوعات به شما رسیده! کار شما این است برای رسیدن به پایان بازی و گرفتن انبار پنیر است که در انتظار شما و قبیله دوچرخهسواری خود را. استفاده از فضا به پرش را بیش از موانع و کلید های arrow به سوار دوچرخه خاک و آن را به خط پایان در یک قطعه. موفق باشی و خوش بگذره! کنترل: استفاده از کلید های arrow به رانندگی و توازن دوچرخه خاک خود را و نوار فضا به پرش.

Share your شیرین کاری موش زیرزمینی tips and tricks!