پارکینگ اتوبوس مدرسه 3D Game


Loading...
Like229 Dislike90

پارکینگ اتوبوس مدرسه 3D Description

Rating:   71.79% with 319 votes
پارکینگ اتوبوس مدرسه 3D - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

اتوبوس مدرسه پارک در این بازی وحدت 3D است، به عنوان یک راننده اتوبوس مدرسه را دنبال فلش به پارک اتوبوس کامل تمام سطوح در بازی را به نفع خود. استفاده از کلید فلش به حرکت و پارک اتوبوس

Share your پارکینگ اتوبوس مدرسه 3D tips and tricks!