درایور قرمز 3 Game


Loading...
Like27 Dislike7

درایور قرمز 3 Description

Rating:   79.41% with 34 votes
درایور قرمز 3 - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

بازی به عنوان درایور قرمز و مسابقه را از طریق ژاپن و توکیو، اجتناب از موانع و ضربه زدن دان 'تی خسارت ماشین شما بیش از حد و یا شما ' شما منفجر شود! استفاده از nitros به جلو کلید فلش چپ / راست - درایو. کلید فلش بالا - نیترو.

Share your درایور قرمز 3 tips and tricks!