پارکینگ Game

Like13 Dislike4

پارکینگ Description

Rating:   76.47% with 17 votes
پارکینگ - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

پارک ماشین خود را به عنوان دقیق که ممکن است فضای بین المللی مشخص شده اند. آیا اتومبیل یا ohter موانع برخورد کند، در غیر این صورت شما خودرو آسیب رنج می برند.

Share your پارکینگ tips and tricks!