پارکینگ 3 Game


Loading...
Like8 Dislike1

پارکینگ 3 Description

Rating:   88.89% with 9 votes
پارکینگ 3 - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

پارک خودرو را در مکان تعیین شده قبل از زمان اجرا می شود، بدون در حال اجرا را هر گونه موانع. تا کلید فلش - سرعت بخشیدن به. چپ / راست کلیدهای - روشن. پایین کلید فلش - ترمز / معکوس. فاصله - ترمز دستی.

Share your پارکینگ 3 tips and tricks!