پارکینگ غیر ممکن Game


Loading...
Like1 Dislike0

پارکینگ غیر ممکن Description

Rating:   100% with 1 votes
پارکینگ غیر ممکن - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

پارکینگ غیر ممکن است که مصرف مهارت های خود را در فضا. در یک سیاره دور در آینده پارک مردم قرن آنها شناور صنایع دستی در ایستگاه های شارژ. پرسه زدن در اطراف ساختمان های مربوط به اینده و گیاهان خارجی، جلوگیری از ضربه تخم مرغ بیگانه و جمع آوری تمام ابرها انرژی در چشم برای به دست آوردن زمان کافی برای رسیدن به ایستگاه شارژ تعیین شده است.

Share your پارکینگ غیر ممکن tips and tricks!