پارکینگ کامیون نئون Game


Loading...
Like6 Dislike1

پارکینگ کامیون نئون Description

Rating:   85.71% with 7 votes
پارکینگ کامیون نئون - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

پارکینگ نئون کامیون کامیون بازی گاه به گاه پارکینگ که شامل 10 سطح چالش انگیز است. هر چه سطح آن است تا با محل های مختلف از نقطه پارکینگ و وظایف است که شما نیاز به کامل، کار از جمله جمع آوری ستاره ها را برای باز کردن پارکینگ خود را ساخته شده است. امتیاز شما خواهد شد بستگی دارد که چگونه سریع و چگونه به خوبی خودرو خود را به شما پارک و همچنین چگونه بسیاری از ستاره ها را جمع آوری می باشد.

Share your پارکینگ کامیون نئون tips and tricks!