MAX خاک دوچرخه 3 Game


Loading...
Like276 Dislike91

MAX خاک دوچرخه 3 Description

Rating:   75.2% with 367 votes
MAX خاک دوچرخه 3 - بازی های دوچرخه - بازی های ماشین

به طور کامل REMASTERED و پیشرفته با تن از سطوح بیشتر و ویژگی های. ترکیبی از دوچرخه سواری در خاک دنباله، حل مسئله و دوچرخه خاک مسابقه. قسمت 3 از یکی از محبوب ترین و اعتیاد آور بازی دوچرخه خاک در تمام دوران و می توانید با تصویب تمام 80 سطح دیوانه؟ . کلیدهای جهت دار یا WASD برای کنترل خاک دوچرخه. کلیدهای Arrow up و: به جلو فلش رو به پایین: معکوس فلش چپ: شیب دوچرخهسواری چپ فلش سمت راست: شیب دوچرخهسواری راست

Share your MAX خاک دوچرخه 3 tips and tricks!