رفتن جنون Game

Like26 Dislike7

رفتن جنون Description

Rating:   78.79% with 33 votes
رفتن جنون - Other Games - بازی های ماشین

راهنما سندفورد و دیموس سوار برای نجات هنک در این زیر طب مکمل و جایگزین سوم شخص تیرانداز تعقیب و گریز ! زنده ماندن همه 10 امواج اگر شما چن معده برای آن، اما هشدار داده می شود ... این بازی هرگز به پایان خواهد . همه شما می توانید انجام دهید این است برای زنده ماندن Madness برای تا زمانی که شما می توانید گرفتن که برای زندگی عزیز چرخ .

Share your رفتن جنون tips and tricks!