درایور سنگین Game

Like7 Dislike3

درایور سنگین Description

Rating:   70% with 10 votes
درایور سنگین - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

رانندگی کامیون های سنگین از طریق خیابان های شهرستان و پارک آن را به فضای پارکینگ مشخص شده. آیا کامیون آسیب نمی زند و تکمیل کار در داده time.Use کلید های arrow به drive.Park کامیون به فضای پارکینگ مشخص شده اند.

Share your درایور سنگین tips and tricks!