درایور خط مقدم کامیون Game


Loading...
Like35 Dislike8

درایور خط مقدم کامیون Description

Rating:   81.4% with 43 votes
درایور خط مقدم کامیون - Other Games - بازی های ماشین

رانندگی کامیون به خط مقدم. تحویل لوازم و را به بیمارستان سربازان مجروح یا دو وسیله نقلیه آسیب دیده به پایه. ارتقا کامیون با هر سطح به دست آورد. شما می توانید از جنگ در اطراف با مهارت های خود را در رانندگی کامیون کامل تبدیل شود. کنترل: W و یا UP - درایو رو به جلو S و پایین - درایو بازگشت Z - برگرد فضا کامیون - ActionControls: W و یا UP - درایو رو به جلو S و پایین - درایو بازگشت Z - برگرد فضا کامیون - اکشن

Share your درایور خط مقدم کامیون tips and tricks!