کمک های اولیه پارکینگ Game


Loading...
Like2 Dislike0

کمک های اولیه پارکینگ Description

Rating:   100% with 2 votes
کمک های اولیه پارکینگ - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

سعی کنید برای کمک به سربازان در میدان جنگ با ارائه تجهیزات پزشکی آنها نیاز دارند. شما می توانید آنها را انتخاب کنید پس از یک هواپیما آنها را قطره و سپس درایو آنها را به جایی که آنها انتظار می رود. اما شما باید بسیار مراقب باشید برای جلوگیری از خطرات ناشی از جنگ، به ویژه معادن و موانع دیگر، دلیل این که شما ممکن است جیپ شما صدمه بزند. همیشه چشم در نوار سلامت خود را نگه دارید. سریع باشید و تکمیل هر سطح قبل از زمان اجرا می شود. جمع آوری پول نقد و قدرت یو پی اس های بهداشتی در طول مسیر به شما کمک کند. بسیاری از آن لذت ببرید این بازی هیجان انگیز!

Share your کمک های اولیه پارکینگ tips and tricks!