آتش نشانان کامیون Game


Loading...
Like13 Dislike8

آتش نشانان کامیون Description

Rating:   61.9% with 21 votes
آتش نشانان کامیون - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

قهرمان می شود! نژاد را از طریق ترافیک، جلوگیری از عبور و مرور و رسیدن به آتش قبل از آن مصرف کل بلوک. چنگ زدن به آب بروید و فریاد را از طریق سطوح هرگز پایان سریع، مسابقه firetruck خشمگین فلش پد: سرعت بخشیدن به، حرکت، معکوس

Share your آتش نشانان کامیون tips and tricks!