Firechaser Game

Like51 Dislike36

Firechaser Description

Rating:   58.62% with 87 votes
Firechaser - بازی های دوچرخه - بازی های ماشین

سوار دوچرخه خود را از طریق 10 مرحله به طور فزاینده خطرناک تر و سریع تر، اجتناب از تصادفات، و انفجار اپوزیسیون برای کسب پول نقد. کنترل: استفاده از پول نقد برای ارتقاء دوچرخه خود را. استفاده از جهش به جهش بیش از موانع و دشمنان. انتخاب کنید تا انرژی را برای تامین سوخت اسلحه خود را. تا چه حد می تواند به شما بروید. کلیدهای مکان نما برای هدایت و CTRL را به آتش.

Share your Firechaser tips and tricks!

Download Android Car Games