کامیون افراطی 2: USA Game

Like13 Dislike4

کامیون افراطی 2: USA Description

Rating:   76.47% with 17 votes
کامیون افراطی 2: USA - بازی های رانندگی - بازی های ماشین

کامیون بزرگتر، سریعتر، قوی تر! تست چرخ قرمز جدید در شرایط دشوار از بیابان آمریکای شمالی. تا - شتاب. پایین - ترمز / معکوس می باشد. چپ / راست - حرکت می کند.

Share your کامیون افراطی 2: USA tips and tricks!