کامیون افراطی 2: USA Game

Like14 Dislike4

کامیون افراطی 2: USA Description

Rating:   77.78% with 18 votes
کامیون افراطی 2: USA - بازی های رانندگی - بازی های ماشین

کامیون بزرگتر، سریعتر، قوی تر! تست چرخ قرمز جدید در شرایط دشوار از بیابان آمریکای شمالی. تا - شتاب. پایین - ترمز / معکوس می باشد. چپ / راست - حرکت می کند.

Share your کامیون افراطی 2: USA tips and tricks!