کسب مرگ تنظیمات کامل Game


Loading...
Like158 Dislike44

کسب مرگ تنظیمات کامل Description

Rating:   78.22% with 202 votes
کسب مرگ تنظیمات کامل - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

کسب مرگ تنظیمات کامل با کامل تعویض سوخت، تعویض تقویت، تعویض مهمات و پول کامل. پس از مدیریت برای پیدا کردن یک هلیکوپتر و فرار در آخرین قسمت شما هر چند همه خوب بود اما به زودی اشتباه رفت و شما سقوط کرد. شما در حال حاضر در برداشتن یک سیگنال رادیویی جدید به شما گفتن به سر به فرودگاه B-13 در پایه فرودگاه خروج اما شما تنها یک ایده خشن دارند که در آن این است تا زمان خود را برای دریافت یک وسیله نقلیه و سر کردن از طریق زامبی پر بیابان برای پیدا کردن این فرودگاه پایه. اتمام نوار هک عالی است که ما برای شما در اینجا اضافه و با استفاده از این افزودنی به شما کمک کند در طول راه.

Share your کسب مرگ تنظیمات کامل tips and tricks!