کامیون کمپرسی 4 Game

Like18 Dislike8

کامیون کمپرسی 4 Description

Rating:   69.23% with 26 votes
کامیون کمپرسی 4 - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

کامیون کمپرسی است و راننده کامیون های اصلی در بیمار نامیده می شود، شما نیاز به پر کردن فضای خود را به عنوان شما تنها بر روی سایت است که مهارت را به درایو این جانور بزرگ هستند، مطمئن شوید که شما دیدار با خواسته های سایت مدیر و شاید شما یک bonus.Drive با دریافت کامیون دقت، هنگامی که شما در نزدیکی یک فضای دکمه را فشار دهید تراکتور به رها کردن سنگ، مطمئن شوید که کامیون خود را زیر تراکتور، بنابراین شما می توانید سنگ بارگذاری.

Share your کامیون کمپرسی 4 tips and tricks!