دو فشار Game

Like48 Dislike17

دو فشار Description

Rating:   73.85% with 65 votes
دو فشار - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

رانندگی و پارک خودرو خود را به نقطه پارکینگ، اما برخی از بچه ها بد تلاش برای شما بکشند آگاه باشند. خرید بسیاری از سلاح های مرگبار به تو قوی تر، کامل تمام 5 چالش ها، و باز هر rewards.Arrow، WASD: درایو / Walk1، س: Gun2 اولیه، E: GunR ثانویه: ReloadMouse2: هدف / ShootSpace: ترمز

Share your دو فشار tips and tricks!