پارکینگ ترافیک شهرستان Game


Loading...
Like2 Dislike4

پارکینگ ترافیک شهرستان Description

Rating:   33.33% with 6 votes
پارکینگ ترافیک شهرستان - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

پارک اتومبیل خود را در شهرستان ترافیک به منطقه مشخص شده اند. اصلا ضربه اتومبیل، موتور و موانع است. هر سطح دارای 150 دوم اگر شما در حد تکمیل کنید socre جایزه است. استفاده از کلید های arrow به هدایت و حرکت به جلو و عقب.

Share your پارکینگ ترافیک شهرستان tips and tricks!