شهرستان 3D Game

Like117 Dislike70

شهرستان 3D Description

Rating:   62.57% with 187 votes
شهرستان 3D - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

پیدا کردن نقطه پارکینگ حق در شهرستان ها شده است هرگز به سرگرم کننده است. سعی کنید این بازی 3D پارکینگ بسیار جذاب و اثبات مهارت های رانندگی خود را. درایو سوار سرد خود را در اطراف شهرستان برای پیدا کردن نقطه پارکینگ و پارکینگ به عنوان نزدیک را امتحان کنید به عنوان شما می توانید به آن مرکز. استفاده از فلش به حرکت می کند.

Share your شهرستان 3D tips and tricks!