حمل و نقل سگ Game


Loading...
Like9 Dislike4

حمل و نقل سگ Description

Rating:   69.23% with 13 votes
حمل و نقل سگ - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

در این بازی جدید کار خود را به عنوان شما ممکن است از عنوان درک است برای بازیابی محموله. این محموله در حمل و نقل توسط برخی از همکاران خود را از دست داده بود. ساعت هم محدود است، که بسته به نوع مشکل سطح شما را انتخاب کنید به بازی. بنابراین سعی کنید به جمع آوری تمام جعبه از دست رفته قبل از زمان اجرا می شود.

Share your حمل و نقل سگ tips and tricks!