ماشین کشتی Game


Loading...
Like32 Dislike14

ماشین کشتی Description

Rating:   69.57% with 46 votes
ماشین کشتی - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

در این بازی فیزیک روی حیله و تزویر شما نیاز به ماشین بر روی کشتی. فقط یک مشکل وجود دارد: هیچ پل وجود دارد! استفاده از مواد در دسترس برای ایجاد یک پل موقت که شناور باقی می ماند به اندازه کافی بلند برای ماشین سوار. به رها کردن اشیاء کلیک کنید. همانطور که به زودی به عنوان یک پل شما ایجاد کرده اید، با کلیک بر روی خودرو، آن را به رانندگی در سراسر. جمع آوری ستاره ها به بسیاری که شما می توانید برای نقاط اضافی! بدون دستورالعمل ارائه شده

Share your ماشین کشتی tips and tricks!