پارکینگ کمپرسی اتومبیل Game


Loading...
Like8 Dislike3

پارکینگ کمپرسی اتومبیل Description

Rating:   72.73% with 11 votes
پارکینگ کمپرسی اتومبیل - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

در این دوره از زمان که ماشین می افتد را به فروپاشی و یا خارج از تاریخ می شود. سپس باید آن را دور به روگرفت شهرستان هدایت می شود. تمرین مهارت های رانندگی خود را پارک ماشین یکپارچهسازی با سیستمعامل، پارک خودرو کاملا در جای مناسب اجتناب از موانع خطرناک است. روگرفت کامل در حال حرکت کامیون است، دان 'تی آنها را ضربه یا. در عجله به عنوان زمان محدود است، شما وقت اضافی برای هر خودرو با موفقیت پارک شده دریافت کنید.

Share your پارکینگ کمپرسی اتومبیل tips and tricks!