ارتش شبیه سازی پارکینگ 3D Game

Like8 Dislike12

ارتش شبیه سازی پارکینگ 3D Description

Rating:   40% with 20 votes
ارتش شبیه سازی پارکینگ 3D - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

جدید تانک 3D بازی پارکینگ. این بار، جالب تر و اعتیاد آور. در مجموع 15 سطح مختلف وجود دارد. شما نیاز به درایو مخزن خود را با دقت به خاطر چندین معادن وجود دارد و شما ممکن است منفجر شود. هر انفجار خواهد مخزن شما آسیب برساند. شما جایی که به پارک تانک خود را متوجه و بهترین خود را انجام دهید به منظور رسیدن به مقصد درست باشد. آزمون مهارت های رانندگی خود را در حالی که رانندگی این transport.W نظامی، A، S، D / کلیدهای پیکان - درایو. فاصله - ترمز.

Share your ارتش شبیه سازی پارکینگ 3D tips and tricks!