ارتش شبیه سازی پارکینگ 3 Game

Like27 Dislike4

ارتش شبیه سازی پارکینگ 3 Description

Rating:   87.1% with 31 votes
ارتش شبیه سازی پارکینگ 3 - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

جدید تانک 3D بازی پارکینگ. این بار، جالب تر و اعتیاد آور. در مجموع 15 سطح مختلف وجود دارد. شما نیاز به درایو مخزن خود را با دقت به خاطر چندین معادن وجود دارد و شما ممکن است منفجر شود. هر انفجار خواهد مخزن شما آسیب برساند. شما جایی که به پارک تانک خود را متوجه و بهترین خود را انجام دهید به منظور رسیدن به مقصد درست باشد. آزمون مهارت های رانندگی خود را در حالی که رانندگی این کلید transport.Arrow نظامی به رانندگی کنید.

Share your ارتش شبیه سازی پارکینگ 3 tips and tricks!