آمریکا کامیون 3D Game


Loading...
Like259 Dislike85

آمریکا کامیون 3D Description

Rating:   75.29% with 344 votes
آمریکا کامیون 3D - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

رانندگان کامیون همیشه یک کار خواستار شده است. و هیچ تعجبی ندارد: این که آیا شما در حال حرکت به یکی دیگر از خانه، تعمیر مسکن و یا حیاط شما، هیچ کس جز کامیون رانندگان کمک خواهد کرد که شما ارائه محموله های سنگین به مقصد. درایو یک کامیون و کسب عنوان پول زیادی که ممکن است. کلیدهای جهت - برای رانندگی. نوار فضایی - برای ترمز.

Share your آمریکا کامیون 3D tips and tricks!