فرودگاه مینی بوس پارکینگ Game

Like19 Dislike12

فرودگاه مینی بوس پارکینگ Description

Rating:   61.29% with 31 votes
فرودگاه مینی بوس پارکینگ - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

از آن زمان به اثبات رانندگی و پارکینگ مهارت های عالی خود را در حالی که مدیریت یک اتوبوس در فرودگاه است. پارک اتوبوس در ایستگاه اتوبوس با اجتناب از مانع شدن و هواپیما. اثبات مهارت خود را با پارکینگ.

Share your فرودگاه مینی بوس پارکینگ tips and tricks!