پارکینگ هواپیما Game

Like27 Dislike24

پارکینگ هواپیما Description

Rating:   52.94% with 51 votes
پارکینگ هواپیما -  Games - بازی های ماشین

گرفتن در پشت چرخ از هواپیما و جلوگیری از هر گونه موانع در راه در حالی که تلاش برای رسیدن به نقطه پارکینگ.

Share your پارکینگ هواپیما tips and tricks!