هواپیما پناهنگاه پارکینگ Game


Loading...
Like0 Dislike3

هواپیما پناهنگاه پارکینگ Description

هواپیما پناهنگاه پارکینگ - Other Games - بازی های ماشین

آیا شما را به بازی پارکینگ؟ چگونه در مورد بازی های پارکینگ هواپیما؟ هواپیما پناهنگاه پارکینگ هواپیما بازی پارکینگ سرد که مهارت های پارکینگ خود را تست خواهد کرد. ماموریت شما این است که مطمئن شوید تمام هواپیماها در داخل آشیانه صحیح برای سوختگیری پارک شده. شما باید مطمئن شوید شما هواپیما برخورد کند، و یا دیگری آنها خواهد منفجر شود. ثابت خود شما مرد مناسب برای این کار پارکینگ هواپیما هستند! استفاده از کلید های arrow به رانندگی هواپیما.

Share your هواپیما پناهنگاه پارکینگ tips and tricks!