3D اتوبوس مدرسه کامپیوتر Game


Loading...
Like58 Dislike30

3D اتوبوس مدرسه کامپیوتر Description

Rating:   65.91% with 88 votes
3D اتوبوس مدرسه کامپیوتر -  Games - بازی های ماشین

فقط رانندگان ماهر ترین مجاز به پشت چرخ از یک اتوبوس مدرسه را دریافت کنید. این وسایل نقلیه بزرگ نه تنها به چالش کشیدن برای هدایت، اما این واقعیت است که شما را مجبور به حمل و نقل کودکان به مدرسه هر روز معنی است که شما همیشه باید بسیار مراقب باشید که آن را به سقوط نیست. ماموریت شما در این بازی در حال شکل گرفتن اتوبوس مدرسه برای سوار شدن در شهرستان ها، درایو را از طریق خیابان های باریک و سعی کنید به آن پارک در نقاط برجسته شده است. دارای زمان باور نکردنی بازی این بازی بسیار جذاب!

Share your 3D اتوبوس مدرسه کامپیوتر tips and tricks!